نوپدید

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی

(SIA)Social Impact Assessment

ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی روشی است برای شناسایی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ها، کسب و کارها و اقدامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … . هدف از ارزیابی تاثیر اجتماعی یک اقدام، جلوگیری از تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست، سبک زندگی و فرهنگ مردم یا افزایش دادن تاثیرات مثبت و سازنده در بلند مدت است. کارگاه آموزشی “ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی” در  75 دقیقه توسط استاد “محمد امین صمیمی” تدریس شده است.

ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی روشی است برای شناسایی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه ها، کسب و کارها و اقدامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … .
هدف از ارزیابی تاثیر اجتماعی یک اقدام، جلوگیری از تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست، سبک زندگی و فرهنگ مردم یا افزایش دادن تاثیرات مثبت و سازنده در بلند مدت است.
کارگاه آموزشی “ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی” در  75 دقیقه توسط استاد “محمد امین صمیمی” تدریس شده است.